Závěry jednání Evropské rady, 15.–16. října 2020 🇪🇺

Zveřejněno 17.10.2020
Témata jednání: ✔️ COVID-19 ✔️ Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím ✔️ Změna klimatu ✔️ Vnější vztahy (Vztahy s Afrikou, Jižní sousedství, Bělorusko, Turecko)

✔️ COVID-19

✖️Evropská rada posoudila současnou epidemiologickou situaci, která nemá obdoby a vzbuzuje velmi vážné obavy.

✖️Uvítala pokrok, jehož bylo dosud dosaženo v oblasti celkové koordinace na úrovni EU v boji proti onemocnění COVID-19.

✖️Evropská rada vítá práci na úrovni EU v oblasti vývoje a distribuce vakcín a opětovně zdůrazňuje, že je zapotřebí důkladný povolovací a monitorovací proces, budování očkovací kapacity v EU a spravedlivý a cenově dostupný přístup k těmto vakcínám.

✔️ Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím

✖️Evropská rada znovu potvrzuje odhodlání Unie dosáhnout se Spojeným královstvím co možná nejbližšího partnerství na základě směrnic pro jednání ze dne 25. února 2020 při současném dodržování dříve dohodnutých pokynů Evropské rady, jakož i učiněných prohlášení, zejména prohlášení z 25. listopadu 2018, především pokud jde o rovné podmínky, správu a rybolov.

✖️Evropská rada vyzývá členské státy, orgány Unie a všechny zúčastněné strany, aby zintenzivnily svou práci v oblasti připravenosti na všech úrovních a na všechny možnosti vývoje, včetně scénáře, že nebude dosaženo žádné dohody, a zejména vyzývá Komisi ke včasnému zvážení jednostranných a časově omezených alternativních opatření, která jsou v zájmu EU.

✔️ Změna klimatu

✖️Aby EU v souladu s cíli Pařížské dohody splnila cíl dosáhnout do roku 2050 své klimatické neutrality, musí zvýšit své ambice pro nadcházející desetiletí a aktualizovat svůj rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky. V této souvislosti jednala Evropská rada o sdělení Komise nazvaném „Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030", včetně navrhovaného cíle snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 %, a o opatřeních nezbytnýchk dosažení tohoto cíle.

✖️Evropská rada vyzývá všechny ostatní smluvní strany, aby rovněž předložily aktualizovaný vnitrostátně stanovený příspěvek. Zdůrazňuje význam intenzivní koordinace kroků prostřednictvím aktivní evropské diplomatické činnosti v oblasti klimatu za účelem spojení sil na globální úrovni v zájmu dalšího prosazování problematiky boje proti změně klimatu.

✔️ Vnější vztahy (Vztahy s Afrikou, Jižní sousedství, Bělorusko, Turecko)

VZTAHY S AFRIKOU

✖️EU přikládá vysokou prioritu posílení svých strategických vztahů s Afrikou a partnerství s Africkou unií, které jsou i nadále založeny na společných zájmech a sdílené odpovědnosti. Měnící se globální prostředí a četné krátkodobé a dlouhodobé výzvy, kterým oba kontinenty čelí, zdůrazňují význam prohlubování a obnovy našich politických vztahů a spolupráce ve všech oblastech.

✖️EU je největším obchodním, investičním a rozvojovým partnerem Afriky. EU si přeje souběžně s vlastní ekologickou a digitální transformací rozšířit své partnerství s Afrikou i na oblast hospodářské transformace tohoto kontinentu. Evropská rada považuje pro další spolupráci a investice za klíčová tato odvětví: digitální a znalostní ekonomika, energie z obnovitelných zdrojů, doprava, zdravotnictví a zemědělsko- potravinářské systémy.

✖️ Dlouhotrvající mír, bezpečnost a stabilita v Africe jsou společným cílem a klíčovými předpoklady pro udržitelný rozvoj. EU je připravena i nadále podporovat africké úsilí v oblasti míru a bezpečnosti, řádné správy věcí veřejných a prosazování lidských práv. EU si rovněž přeje angažovat africké partnery do řešení mobility a všech aspektů migrace, včetně legální migrace, boje proti nelegální migraci, zpětného přebírání osob a boje proti sítím převaděčů migrantů, a to jak v rámci obou kontinentů, tak mezi nimi. Vzájemně prospěšné partnerství vyžaduje vyvážený, soudržný a komplexní přístup, který se bude řídit zásadami solidarity, partnerství a sdílené odpovědnosti.


#EvropskáRada

#StrongerTogether

#EuropeanUnion🇪🇺

#FuturEU🇪🇺

#Europe

#CitizensReflectionsOnTheFutureOfEurope

#Strongerogether

#Italy🇮🇹

#CzechRepublic🇨🇿

#Bulgaria🇧🇬

#Cyprus🇨🇾

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Croatia🇭🇷

Fotogalerie